Przypisy:

 1. Światowa Organizacja Zdrowia, Environmental Monitoring of Clean Rooms in Vaccine Manufacturing Facilities (Środowiskowe monitorowanie czystych pomieszczeń w zakładach wytwarzających szczepionki), listopad 2012, tinyurl.com.

 2. Cord C. Uphoff et al., „Prevalence and Characterization of Murine Leukemia Virus Contamination in Human Cell Lines” („Występowanie i charakterystyka wirusa mysiej białaczki zarażającego linie ludzkich komórek”), PLOS ONE, kwiecień 2015, tinyurl.com.

 3. Arifa S. Khan, FDA, Investigating Viruses in Cells Used to Make Vaccines; and Evaluating the Potential Threat Posed by Transmission of Viruses to Humans (Badanie wirusów w komórkach wykorzystywanych do wytwarzania szczepionek i ocena potencjalnych zagrożeń wynikających z przechodzenia wirusów na ludzi), www.fda.gov.

 4. Służby do spraw Szczepień Weterynaryjnych, Testing Services for Veterinary Vaccines (Badanie służb do spraw szczepień weterynaryjnych), assets.sial.com.

 5. H. Aranha, „Virus Safety of Biopharmaceuticals” („Bezpieczeństwo antywirusowe biofarmaceutyków”), Catalent Pharma Solutions, tinyurl.com.

 6. Jason I. Todd, Good Manufacturing Practice for Immunological Veterinary Medicinal Products (Dobre praktyki produkcji immunologicznych weterynaryjnych wyrobów medycznych), 2007, web.oie.int.

 7. R. Harasawa, H. Mizusawa, „Demonstration and Genotyping of Pestivirus RNA from Mammalian Cell Lines („Prezentacja i genotypowanie pestiwirusa RNA z linii komórek ssaków”), Journal of Addiction Research and Therapy, tinyurl.com.

 8. Adriaan F.G. Antonis et al., „Comparison of the Sensitivity of in Vitro and in Vivo Tests for Detection of the Presence of a Bovine Viral Diarrhoea Virus Type 1 Strain” („Porównanie wrażliwości badań in vitro i in vivo w celu wykrywania obecności szczepu wirusa biegunki bydlęcej typu 1”), Veterinary Microbiology, październik 2004, 102(3–4):131–40, www.researchgate.net.

 9. Peter Coetzee et al., „Bluetongue: a Historical and Epidemiological Perspective With the Emphasis on South Africa” („Choroba niebieskiego języka – przegląd historyczny i epidemiologiczny z naciskiem na Republikę Południowej Afryki”), virologyj.biomedcentral.com.

10. Edgar Studer, Giuseppi Bertoni, Urs Candrian, „Detection and Characterization of Pestivirus Contaminations in Human Live Viral Vaccines” („Wykrywanie i charakterystyka pestiwirusa zarażającego szczepionki dla ludzi zawierające żywe wirusy”), Biologicals, vol. 30, nr 4, grudzień 2002, www.sciencedirect.com.

11. Shirley X. Tsang et al., „Evidence of Avian Leukosis Virus Subgroup E and Endogenous Avian Virus in Measles and Mumps Vaccines Derived from Chicken Cells: Investigation of Transmission to Vaccine Recipients” („Dowody na występowanie retrowirusa ptasiej białaczki podgrupy E i endogennego wirusa ptasiego w szczepionkach przeciwko odrze i śwince pozyskiwanych z komórek kurcząt – badanie przenoszenia na zaszczepione osoby”), Journal of Virology, lipiec 1999, 73(7), www.ncbi.nlm.nih.gov.

12. Centre for Disease Control and Prevention, „Emerging Infectious Diseases” („Pojawiające się choroby zakaźne”), vol. 16, nr 10, październik 2010, „Avian Leukosis Virus Subgroup J in Layer Chickens” („Retrowirus ptasiej białaczki podgrupy J u kurcząt niosek”), Chiny, wwwnc.cdc.gov.

13. J. Deckoff-Jones, „Contamination of Vaccines With Murine Leukemia Virus” („Skażenie szczepionek wirusem mysiej białaczki”), 2011, niceguidelines.blogspot.com.

14. Leanard B. Seeff, „Yellow Fever Vaccine-Associated Hepatitis Epidemic During World War II: Follow-up More Than 40 Years Later” („Epidemia żółtej febry związanej ze szczepionką przeciwko zapaleniu wątroby w czasie II wojny światowej – przegląd po 40 latach”), Epidemiology in Military and Veteran Populations: Proceedings of the Second Biennial Conference, 7 marca 1990, www.ncbi.nlm.nih.gov.

15. J. Gordon Frierson, „The Yellow Fever Vaccine: A History” („Szczepionka przeciwko żółtej febrze – historia”), Yale Journal of Biology and Medicine, czerwiec 2010, 83(2), www.ncbi.nlm.nih.gov.

16. Food And Drug Administration, „Update on Recommendations for the Use of Rotavirus Vaccines” („Aktualizacja zaleceń dotyczących stosowania szczepionek przeciwko rotawirusom”), 14 maja 2010, tinyurl.com.

17. Peggy Sue Weintrub, „Hib vaccine Recall” („Wycofanie szczepionki przeciwko pałeczce hemofilnej typu B”), NEJM Journal Watch, 26 grudnia 2007, www.jwatch.org.

18. „Meningitis C Vaccine Recalled” („Szczepionka przeciwko zapaleniu opon mózgowych typu C wycofana”), Metro, 2009, metro.co.uk.

19. „Staphylococcal Meningitis” („Gronkowcowe zapalenie opon mózgowych”), Medscape, 2015, emedicine.medscape.com.

20. Joshua Sophy, „Novartis Recalls Agrippal Flu Vaccine in the U.K. After Particles Found in Vials” („Novartis wycofuje szczepionkę Agrippal przeciwko grypie w Wielkiej Brytanii po odkryciu cząsteczek w fiolkach”), News Inferno, 2012, tinyurl.com.

21. Iris Delrue et al., „Inactivated Virus Vaccines From Chemistry to Prophylaxis: Merits, Risks and Challenges” („Szczepionki z nieaktywnymi wirusami od składu chemicznego po profilaktykę – korzyści, zagrożenia i wyzwania”), Expert Review of Vaccines, 2014, www.tandfonline.com.

22. P.K. Patil et al., „Integrity of GH-loop of Foot-and-Mouth Disease Virus During Virus Inactivation: Detection by Epitope Specific Antibodies” („Integralność pętli GH wirusa pryszczycy podczas dezaktywacji wirusa – wykrywanie za pomocą specjalnych przeciwciał epitopowych”), Vaccine, vol. 20, nr 7–8, 15 stycznia 2002, www.sciencedirect.com.

23. „Thousands of Doses of Rabies Vaccines Recalled” („Tysiące dawek szczepionki przeciw wściekliźnie zostało wycofanych”), CNN, 4 kwietnia 2004, edition.cnn.com.

24. Gireesh Babu, „Avian Flu Outbreak Could Be From Improperly Cultured VVND Vaccine, Suspect Experts” („Epidemia ptasiej grypy może być skutkiem niewłaściwych kultur szczepionki VVND, podejrzewają eksperci”), FnB News, 4 marca 2006, www.fnbnews.com.

25. W. Michael Scheld, Christina M. Marra, Richard J. Whitley, Infections of the Central Nervous System (Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego), s. 221, tinyurl.com.

26. James A. Roth, „Mechanistic Bases for Adverse Vaccine Reactions and Vaccine Failure” („Mechanistyczne podstawy niepożądanych odczynów poszczepiennych i wadliwych szczepionek”), Advances in Veterinary Medicine, vol. 41, www.researchgate.net.

27. „Different Types of Vaccine” („Różne rodzaje szczepionek”), Virology Online, virology-online.com.

28. Światowa Organizacja Zdrowia, Transmissible Spongiform Encephalopathies (Zakaźne encefalopatie gąbczaste), 2017, www.who.int.

29. The Scientific Committee for Animal Health and Animal Welfare, Virus Inactivation in Bovine Blood and Blood Products (Dezaktywacja wirusa w produktach z bydlęcej krwi), październik 2000, tinyurl.com.

30. S.R. Bolin, P.J. Matthews, J.F. Ridpath, „Methods for Detection and Frequency of Contamination of Fetal Calf Serum with Bovine Viral Diarrhea Virus and Antibodies Against Bovine Viral Diarrhea Virus” („Metody wykrywania i częstość skażenia serum płodowego z cieląt wirusem biegunki bydła oraz przeciwciałami tego wirusa”), Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, lipiec 1991, tinyurl.com.

31. Masayuki Yanagi et al., „Contamination of Commercially Available Fetal Bovine Sera with Bovine Viral Diarrhea Virus Genomes: Implications for the Study of Hepatitis C Virus in Cell Cultures” („Skażenie komercyjnie dostępnego serum płodowego z cieląt genomami wirusa biegunki bydła – implikacje dla badania wirusa zapalenia wątroby typu C w kulturach komórkowych”), 1997, www.researchgate.net.

32. R.L. Levings, S.L. Wessman, „Bovine Viral Diarrhea Virus Contamination of Nutrient Serum, Cell Cultures and Viral Vaccines” („Skażenie serum odżywczego, kultur komórkowych i szczepionek wirusowych wirusem biegunki bydła”), Developments in Biological Standardization, 1991, 75, www.ncbi.nlm.nih.gov.

33. A.J. Kniazeff et al., „Detection of Bovine Viruses in Fetal Bovine Serum Used in Cell Culture” („Wykrycie wirusów w serum płodowym z cieląt wykorzystywanym w kulturach komórkowych”), In Vitro, listopad-grudzień 1975, 11(6), www.ncbi.nlm.nih.gov.

34. Martin Wisher, „Virus Risk Mitigation for Raw Materials” („Łagodzenie zagrożenia wirusowego w przypadku surowców”), październik 2013, www.bioprocessintl.com.

35. Cell Essential, „Trypsin Use in Serum Free Culture” („Wykorzystywanie trypsyny w kulturze wolnej od serum”), cell-ess.com.

36. European Medicines Agency, Guidelines on the Use of Porcine Trypsin Used in the Manufacture of Human Biological Medicinal Products (Wytyczne dotyczące stosowania trypsyny świńskiej wykorzystywanej w produkcji biologicznych produktów leczniczych dla ludzi), luty 2013, www.ema.europa.eu.

37. C. Marcus-Sekura, „Evaluation of the Human Host Range of Bovine and Porcine Viruses That May Contaminate Bovine Serum and Porcine Trypsin Used in the Manufacture of Biological Products” („Ocena zakresu ludzkiego nosicielstwa wirusów atakujących bydło i świnie, które mogą zakażać serum z cieląt i trypsynę świńską wykorzystywane w produkcji produktów biologicznych”), Biologicals, 2011, 39(6):359-69, www.ncbi.nlm.nih.gov.

38. „Deep Sequencing Reveals Viral Vaccine Contaminants” („Głębokie sekwencjonowanie ujawnia skażenia w szczepionkach wirusowych”), Virology Blog, marzec 2010, www.virology.ws.

39. In Vitria, Trypsin (Trypsyna), www.invitria.com.

40. Bioreliance – Biologics Safety Testing Services, „Detection of Calicivirus 2117 by Real-Time RT-PCR” („Wykrywanie kaliciwirusa 2117 za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym”), 2012, tinyurl.com.

41. Dmitriy V. Volokhov, Donna K.F. Chandler, Vladimir E. Chizhikov, „Potential Mycoplasma Contaminants: Inactivation During Production of Inactivated Egg-Based Viral Vaccines” („Potencjalne zanieczyszczenia mikoplazmy – dezaktywacja podczas produkcji szczepionek zawierających nieaktywne wirusy wyhodowane z jaj”), American Pharmaceutical Review, 2010, www.americanpharmaceuticalreview.com.

42. Paul Held, „Dangers of Mycoplasma in Cell-Based Assays” („Zagrożenia ze strony mikoplazmy w analizach opartych na komórkach”), Lab Manager, 2017, www.labmanager.com.

43. Laleh Nikfarjam, Parvaneh Farzaneh, „Prevention and Detection of Mycoplasma Contamination in Cell Culture” („Zapobieganie i wykrywanie zanieczyszczenia mikoplazmą w kulturach komórkowych”), Cell Journal, zima 2012, 13(4), www.ncbi.nlm.nih.gov.

44. Hsuan Jung et al., „Detection and Treatment of Mycoplasma Contamination in Cultured Cells” („Wykrywanie i leczenie zanieczyszczenia mikoplazmą w kulturach komórkowych”), Chang Gung Medical Journal, 9 lipca 2003, www.sigmaaldrich.com.

45. G. Bolske, „Survey of Mycoplasma Infections in Cell Cultures and a Comparison of Detection Methods” („Badanie zakażenia mikoplazmą w kulturach komórkowych i porównanie metod wykrywania”), Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene, listopad 1988, 269(3), www.ncbi.nlm.nih.gov.

46. A.A. Polak-Vogelzang, J. Brugman, R. Reijgers, Antonie Van Leeuwenhoek, „Comparison of Two Methods for Detection of Mollicutes (Mycoplasmatales and Acholeplasmatales) in Cell Cultures in the Netherlands” [„Porównanie dwóch metod wykrywania mykoplazm (Mycoplasmataceae i Acholeplasmataceae) w kulturach komórkowych w Holandii”], 1987, 53(2), www.ncbi.nlm.nih.gov.

47. C.C. Uphoff, H.G. Drexler, „Comparative PCR Analysis for Detection of Mycoplasma Infections in Continuous Cell Lines” („Analiza porównawcza PCR w zakresie wykrywania zakażenia mikoplazmą w ciągłych liniach komórkowych”), In Vitro Cellular and Developmental Biology, luty 2002, 38(2), www.ncbi.nlm.nih.gov.

48. Denise H. Thornton, „A Survey of Mycoplasma Detection in Veterinary Vaccines” („Badanie wykrywania mikoplazmy w szczepionkach weterynaryjnych”), www.sciencedirect.com.

49. R. Harasawa et al., „Detection and Tentative Identification of Dominant Mycoplasma Species in Cell Cultures by Restriction Analysis of the 16S-23S rRNA Intergenic Spacer Regions” („Wykrywanie i próbna identyfikacja dominujących gatunków mikoplazmy w kulturach komórkowych za pomocą restrykcyjnej analizy obszarów przestrzeni międzygenowej 16S-23S rRNA”), Instytut Pasteura, Badania w mikrobiologii, 1993, s. 144, www.sciencedirect.com.

50. Garth Nicolson, Garth Nicolson’s Review of Mycoplasma Treating Protocols (Przegląd protokołów leczenia mikoplazmy autorstwa Gartha Nicolsona), 2000, tinyurl.com.

 

Script logo
Do góry