W opublikowanym w roku 2005 artykule „AIDS, Cancer and Arthritis: A New Perspective” („AIDS, rak i artretyzm – nowe spojrzenie”) mikrobiolog Phyllis Evelyn Pease utrzymuje, że zbieranie wirusa od wielu pacjentów w celu hodowania go „niemal z całą pewnością gwarantuje wyizolowanie mikoplazm”. Obawia się ona, że nie wykryte mikoplazmy mogą być obecne w rakowatej linii komórek wykorzystanej do hodowli HIV i podkreśla, że mikoplazmy „mogą wciąż utrzymywać się w ukrytej, ale zdolnej do życia, formie, a więc mogą powodować kolejne błędy z zakresu serologii, biochemii i biologii molekularnej”.

Tradycyjnie „wirusy” są laboratoryjnie fizycznie oddzielane od bakterii za pomocą filtrów. Przy właściwych rozmiarach filtrów wirusy przechodzą przez filtr pozostawiając większe bakterie na filtrze. W rzeczywistości linia oddzielająca bakterie i wirusy nie przebiega tak prosto. Pease pisze, że „obecnie powszechnie uważa się, że mniejsze elementy bakterii, w tym mikoplazmy, nie są odseparowywane przez filtrację”. Wyjaśnia ona, że „w przeszłości takie filtrowalne formy były określane jako wirusy aż do momentu, kiedy rozpoznano, że są one bakteriami, to znaczy mikoplazmami, z racji ich zdolności do wzrostu w środowisku wolnym od komórek”. Mówiąc krótko, sugeruje ona, że niektóre retrowirusy, takie jak HIV, mogą być „subkomórkowymi formami bakterii”.

Lawrence Broxmeyer jest lekarzem przekonanym, że bakterie typu gruźliczego są przyczyną AIDS. W swojej wydanej w roku 2003 książce AIDS: What the Discoverers of HIV Never Admitted – Is AIDS Really Caused by a Virus? (AIDS – to, czego odkrywcy HIV nigdy nie przyznali: czy AIDS jest rzeczywiście wywoływane przez wirusa?) dokonuje przeglądu literatury medycznej i dochodzi do wniosku, że prątek gruźlicy, przypuszczalnie we współdziałaniu z innymi typami kwasoopornych bakterii (takimi jak Mycobacterium avium), jest najprawdopodobniejszym sprawcą AIDS i uszkodzeń układu immunologicznego, jakie temu towarzyszą. Sugeruje, że HIV „jest po prostu jedną z form L [to znaczy przypominających mikoplazmy]… nietypowego prątka”.

Na ostatniej stronie okładki książki Broxmeyera czytamy: „Pewnego razu niewielka grupa naukowców o dużych wpływach politycznych wcisnęła Ameryce, a następnie całemu światu, wadliwą teorię pochodzenia i przyczyny AIDS. Wciąż przekonuje się nas, że mamy szczęście, iż odkryte dopiero w latach 1970. retrowirusy, zostały znalezione w porę i zidentyfikowane jako sprawcy zabójczej epidemii AIDS. Chociaż obecnie trudno jest znaleźć kogoś, kto otwarcie poddaje w wątpliwość pogląd, że HIV jest przyczyną AIDS, to jednak liczba ludzi wyrażających swoje wątpliwości prywatnie szybko rośnie”.

Broxmeyer uważa, że nadzieja na uzyskanie lekarstwa lub szczepionki przeciwko AIDS zależy od uznania bakterii (prątka) gruźlicy za przyczynę tej choroby.

 

Czemu bakterie są ważne w AIDS?

Epidemia AIDS jest katastrofą dla rodzaju ludzkiego. Dwadzieścia pięć milionów ludzi już zmarło, w tym pół miliona Amerykanów. Czterdzieści milionów jest w tej chwili zakażone HIV. Nie ma lekarstwa na AIDS, a obecna terapia jest tak droga, że zaledwie kilku ludzi na świecie stać na nią bez ubiegania się o subsydiowanie.

Przemysł AIDS osiągnął wielomiliardową skalę i w badania AIDS utopiono już miliardy dolarów. Wszystkie one są oparte na uproszczonym przekonaniu, że ta choroba jest powodowana wyłącznie przez wirusa.

Rola bakterii w wywoływaniu AIDS jest w zasadzie ignorowana, mimo iż Luc Montagnier (który pierwszy odkrył HIV w Instytucie Pasteura) uważa, że mikoplazmy są kofaktorem koniecznym do tego, by HIV zabijał komórki. Niestety, Montagnier wydaje się być nieświadomy danych zawartych w moich artykułach i książkach, które ukazują bakterie w zniszczonych przez AIDS tkankach, jak również moich sugestii, że te bakterie reprezentują typ pozbawionych ścian komórkowych i podobnych do mikoplazmy bakterii pokrewnych kwasoopornym prątkom.

Łatwiej jest opracować leczenie przeciwko bakteriom niż wirusom. Jeśli podobne do gruźliczych bakterie odgrywają zasadniczą rolę w wywoływaniu AIDS przez HIV, to być może uda się opracować antybiotyki a być może i szczepionki, które będą zwalczały te powodujące tę zarazę czynniki.

Chociaż kwasooporne prątki zostały zignorowane jako przyczyna AIDS i powodujące raka czynniki infekcyjne, w literaturze medycznej istnieje wystarczająca liczba danych do wdrożenia dalszych badań i ewentualnego uznania tych bakterii za możliwe czynniki etiologiczne.

 

O autorze:

Alan Cantwell jr jest emerytowanym doktorem medycyny i autorem licznych artykułów oraz kilku książek, w tym The Cancer Microbe: The Hidden Killer in Cancer, AIDS and other Immune Diseases (Rakotwórcze mikroby – ukryty w raku, AIDS i innych chorobach immunologicznych zabójca), Queer Blood: The Secret AIDS Genocide Plot (Trefna krew – tajny ludobójczy spisek AIDS) i Four Women Against Cancer: Bacteria, Cancer and the Origin of Life (Cztery kobiety przeciw rakowi – bakterie, rak i pochodzenie życia). W 53 (3/2007) numerze Nexusa opublikowaliśmy jego artykuł „Związek zubożonego uranu z cukrzycą i rakiem”. Skontaktować się z nim można za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres alancantwell@sbcglobal.net.

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Bibliografia:

• E. Alexander-Jackson, „A specific type of microorganism isolated from Animals and human cancer: Bacteriology of the organism” („Szczególny rodzaj organizmu wyizolowany ze zwierzęcych i ludzkich tkanek rakowych – bakteriologia organizmu”), Growth, 1954, 18:37–51.

• L.E. Bermudez, A. Parker, J.R. Goodman, „Growth within macrophages increases the efficiency of Mycobacterium avium in invading other macrophages by a complement receptor-independent pathway” („Wzrost w makrofagach zwiększa wydajność Mycobacterium avium w inwazji innych makrofagów przez dopełniającą niezależną od receptorów drogę”), Infect. Immun., maj 1997, 65(5):1916–1925.

• L. Broxmeyer, „Is AIDS really caused by a virus?” („Czy AIDS jest rzeczywiście wywoływany przez wirusy?”), Med. Hypotheses, maj 2003, 60(5):671–688.

• A.R. Cantwell jr, „Bacteriologic investigation and histologic observations of variably acid-fast bacteria in three cases of Kaposi’s sarkoma” („Bakteriologiczne dochodzenie i histologiczne obserwacje zmiennych kwasoopornych bakterii w trzech przypadkach mięsaka Kaposiego”), Growth, 1981, 45:79–89.

• A.R. Cantwell jr, J.W. Lawson, „Necroscopic findings of pleomorphic, variably acid-fast bacteria in a fatal case of Kaposi’s sarkoma” („Pośmiertne wykrycie wielopostaciowych, zmiennych kwasoopornych bakterii w śmiertelnym przypadku mięsaka Kaposiego”), J. Dermatol. Surg. Oncol., 1981, 11:408–412.

• A.R. Cantwell jr, „Variably acid-fast bacteria in vivo in a case of reactive lymph node hyperplasia occurring in a young male homosexual” („Zmienne kwasooporne bakterie in vivo w przypadku reaktywizowanej hiperplazji węzłów limfatycznych występującej u młodych męskich homoseksualistów”), Growth, 1982, 46:331–336.

• A.R. Cantwell jr, „Variably acid-fast cellwall-deficient bacteria as a possibile cause of dermatologic disease” („Zmienne kwasooporne bakterie z brakiem ścian komórkowych jako możliwa przyczyna choroby dermatologicznej”), G.J. Domingue (red.), Cell Wall Deficient Bacteria (Bakterie z brakiem ścian komórkowych), Addison-Wesley, Reading, 1982, str. 321–360.

• A.R. Cantwell jr, „Kaposi’s sarkoma and variably acid-fast bacteria in vivo in two homosexual men” („Mięsak Kaposiego i zmienne kwasooporne bakterie in vivo u dwóch męskich homoseksualistów”), Cutis, 1983, 32:58–64,68.

• A.R. Cantwell jr, „Necroscopic findings of variably acid-fast bacteria in a fatal case of acquired immunodeficiency syndrome and Kaposi’s sarkoma” („Pośmiertne wykrycie zmiennych kwasoopornych bakterii w śmiertelnym przypadku zespołu nabytego niedoboru odporności i mięsaka Kaposiego”), Growth, 1983, 47:129–134.

• A.R. Cantwell jr, L. Rowe, „African «eosinophilic bodies» in vivo in two American men with Kaposi’s sarkoma and AIDS” („Afrykańskie «eozynochłnne ciała» in vivo u dwóch Amerykanów cierpiących na mięsaka Kaposiego i AIDS”), J. Dermatol. Surg. Oncol., 1985, 11:408–412.

• A.R. Cantwell jr, „Mycobacterium avium intracellulare infection and immunoblastic sarcoma in a fatal case of AIDS” [„Dokomórkowa infekcja prątkiem ptasim (Mycobacterium avium) i immunoblastyczny mięsak w śmiertelnym przypadku AIDS”], Growth, wiosna 1986, 50(1):32–40.

• T.S. Croxson, D. Ebanks, D. Mildvan, „Atypical mycobacteria and Kaposi’s sarcoma in the same biopsy specimens” („Atypowy prątek i mięsak Kaposiego w tym samym materiale pobranym w czasie biopsji”), NEJM, 16 stycznia 1983, 308(24):1476.

• I.C. Diller, W.F. Diller, „Intracellular acid-fast organisms isolated from malignant tissues” („Wewnątrzkomórkowe kwasooporne organizmy wyizolowane ze złośliwych tkanek”), Trans. Am. Micros. Soc., 1965, 84:138–148.

• S.C. Lo, J.W. Shih, P.B. Newton III, D.M. Wong, M.M. Hayes, J.R. Benish, D.J. Wear, R.Y. Wang, „Virus-like infectious agent (VLIA) is a novel pathogenic mycoplasma: Mycoplasma incognitus”, („Wirusopodobny czynnik infekujący jest nową patogeniczną mikoplazmą – Mycoplasma incognitus”), Am. J. Trop. Med. Hyg., 1989, 41(5): 586–600.

• S. Logani, D.R. Lucas, J.D. Cheng, H.L. Ioachim, N.V. Adsay, „Spindle cell tumors associated with mycobacteria in lymph nodes of HIV-positive patients: «Kaposi sarcoma with mycobacteria» and «mycobacterial pseudotumor» („Guzy komórki wrzecionowatej w powiązaniu z prątkami w węzłach limfatycznych HIV-dodatnich pacjentów: «mięsak Kaposiego z prątkami» i «prątkowy pseudoguz»”), Am. J. Surg. Pathol., styczeń 1999, 23(6): 656–661.

• L. Montagnier, A. Blanchard, „Mycoplasmas as cofactors in infection due to the human immunodeficiency virus” („Mikoplazmy w charakterze kofaktorów w infekcji wirusem ludzkiego niedoboru odporności”), Clin. Infect. Dis., sierpień 1993, 17 Suppl. 1:S309–315.

• P. Pease, „Bacterial Origin of Certain Viruses: Identity of the Eaton Agent with Streptococcus MG” („Bakteryjne pochodzenie pewnych wirusów – tożsamość czynnika Eatona z paciorkowcem MG”), Nature, 16 marca 1963, 197:1132.

• W. Russell, „An address on a characteristic organism of cancer” („Odniesienie do charakterystycznego organizmu raka”), BMJ, 13 grudnia 1890, 2(1563):1356–1360.

• F.B. Seibert, F.M. Feldmann, R.L. Davis, I.S. Richmond, „Morphological, biological, and immunological studies on isolates from tumors and leukemic bloods” („Morfologiczne, biologiczne i immunologiczne studium izolatów z guzów i leukemicznej krwi”), Ann. NY Acad. Sci., 30 października 1970, 174(2):690–728.

• V. Wuerthele-Caspe (Livingston), E. Alexander-Jackson, J.A. Anderson i inni, „Cultural properties and pathogenicity of certain microorganisms obtained from various proliferative and neoplastic diseases” („Kulturowe własności i patogeniczność pewnych mikroorganizmów uzyskanych z różnych proliferacyjnych i neoplastycznych chorób”), Am. J. Med. Sci., 1950, 220:638–648.

• P. Zakowski, S. Fligiel, G.W. Berlin, L. Johnson jr, „Disseminated Mycobacterium avium intracellulare infection in homosexual men dying of acquired immunodeficiency” („Rozsiana dokomórkowa infekcja prątkiem ptasim u homoseksualnych mężczyzn umierających na nabyty zespół niedoboru odporności”), JAMA, 10 grudnia 1982, 248(22):2980–2982.

 

Od redakcji:

Artykuł dra Cantwella „Do TB-type bacteria cause AIDS?” („Czy bakterie typu gruźliczego powodują AIDS?”) ukazał się po raz pierwszy w 5 numerze Journal of Independent Medical Research (JOIMR) z 2007 roku i jest dostępny ze zdjęciami i przypisami w formie zbioru PDF na stronie www.joimr.org.

 

Script logo
Do góry