Kolejna dziedzina, która pozostaje pod silnym wpływem obecnego stanu ignorancji prezentowanej przez fizykę głównego nurtu, to medycyna. Nietoksyczne, tanie i efektywne metody, takie jak homeopatia, akupunktura, energetyczne i duchowe uzdrawianie, pozostają na jej manowcach, ponieważ zakładają istnienie witalnej energii (znanej pod takimi nazwami, jak chi, ki, prana, orgon etc.), która zgodnie z prawami fizyki nie istnieje.

Niewykluczone, że ów odrzucany eter i ta witalna energia to to samo. Jeśli to przypuszczenie okaże się prawdziwe, wówczas zmiana paradygmatu w fizyce spowoduje zmianę paradygmatu w medycynie, biologii i psychologii.

Terapie i praktyki duchowe, które są od dawna wyśmiewane jako oparte na przesądach i ignorancji w odniesieniu do praw przyrody, zostaną naukowo zaakceptowane i będą szeroko stosowane.

Parapsychologia, nie hamowana niezdolnością nauki do wyjaśnienia wzajemnych powiązań życia, stanie się działem głównego nurtu nauki.

Oparta na materializmie ideologia, która leży u podstaw większości problemów, przed jakimi stoi obecnie nasza cywilizacja, upadnie, ponieważ nie będzie już postrzegana jako opoka, na której wspiera się cała wiara i zaufanie współczesnej nauki.

Krótko mówiąc, zmiana paradygmatu w fizyce zainicjuje duchową transformację, która będzie dotyczyła wszystkich aspektów ludzkiej społeczności.

 

O autorze:

Rochus Boerner odbywa studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Jest magistrem matematyki i informatyki i obecnie kończy pisanie swojej pracy doktorskiej (dane z roku 2004 – przyp. red.).

 

Przełożył Jerzy Florczykowski

 

Przypisy:

30. John E. Chappell jr, „What Ideas Does The NPA Stand For?” („Za jakimi poglądami optuje NPA?”), luty 2000.

31. John Farrell, „Did Einstein Cheat?” („Czy Einstein oszukiwał?”), Salon.com magazine, 6 lipca 2000; www.salon.com/2000/07/06/einstein/.

32. Skrót od California Institute of Technology (Kalifornijski Instytut Technologiczny) – niewielki, prywatny uniwersytet i ośrodek badawczy. – Przyp. tłum.

33. David L. Goodstein, „Atoms to Quarks” („Od atomów do kwarków”), Wykład 51 z cyklu wykładów na kasetach wideo pod ogólnym tytułem The Mechanical Universe... and Beyond (Mechaniczny wszechświat... i jeszcze dalej), California Institute of Technology/Intelecom, 1985.

34. Isaac Asimov, „The Two Masses” („Dwie masy”), The World Treasury of Physics, Astronomy and Mathematics (Skarbnica fizyki, astronomii i matematyki), pod redakcją Timothy Ferrisa, Back Bay Books, 1993.

35. B. Goodman, „A Varied Group” („Zmienna grupa”), The Scientist, 9(10):3, 5 maja 1995.

36. John Farrell, „Did Einstein...

37. Ronald R. Hatch, „A Modified Lorentz Ether Theory” („Zmodyfikowana teoria eteru Lorentza”), Infinite Energy, 7(39):14–23, wrzesień-październik 2001.

38. Ronald R. Hatch, „Relativity and GPS, Part I” („Teoria Względności a GPS, część I”), Galilean Electrodynamics, 6(3):51–57, 1995.

39. Ronald R. Hatch, „Relativity and GPS, Part II” („Teoria Względności a GPS, część II”), Galilean Electrodynamics, 6(4):73–78, 1995.

40. A.A. Michelson, E.W. Morley, „On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether” („W sprawie względnego ruchu Ziemi i luminiferycznego eteru”), Am. J. Set., 34:333–345, 1887.

41. Dayton C. Miller, „The Ether-Drift Experiments and the Determination of the Absolute Motion of the Earth” („Eksperymenty w zakresie dryfu eteru i określenie absolutnego ruchu Ziemi”), Reviews of Modem Physics, 5:203–241, lipiec 1933.

42. P. Marmet, C. Couture, „Relativistic Deflection of Light Near the Sun Using Radio Signals and Visible Light” („Relatywistyczne ugięcie światła w pobliżu Słońca przy zastosowaniu sygnałów radiowych i światła widzialnego”), Physics Essays, 12(1):162–173, 1999.

43. Ian McCausland, „Anomalies in the History of Relativity” („Anomalie w historii teorii względności”), Journal of Scientific Exploration, 13(2), 1999.

44. A. Brillet, J.L. Hall, „Improved Laser Test of the Isotropy of Space” („Ulepszony laserowy test izotropii kosmosu”), Physical Review Letters, 42(9):549–552, 26 lutego 1979.

45. H. Müller, S. Herrmann, C. Braxmaier, S. Schiller, A. Peters, „Modern Michelson-Morley Experiment Using Cryogenic Optical Resonators” („Współczesny eksperyment Michelsona-Morleya przeprowadzony za pomocą kriogenicznych, optycznych rezonatorów”), Physical Review Letters, 91(2), 11 lipca 2003.

46. Robert S. Shankland, „New Analysis of the Interferometer Observations of Dayton C. Miller” („Nowa analiza interferometrycznych obserwacji Daytona C. Millera”), Reviews of Modern Physics, 27(2):167–178, kwiecień 1955.

47. Robert S. Shankland, „Conversations with Einstein” („Rozmowy z Einsteinem”), American Journal of Physics, 31:47–57, 1963.

48. Robert S. Shankland, „Conversations with Einstein II” („Rozmowy z Einsteinem II”), American Journal of Physics, 41:895–900, lipiec 1973.

49. James DeMeo, „Dayton Miller’s Ether-Drift Experiments: A Fresh Look” („Eksperymenty Daytona Millera z prądami eteru – nowe spojrzenie”), Infinite Energy, 7(38):72–82, 2001.

50. M. Psimopoulos, T. Theocharis, „How to test special relativity” („Jak sprawdzić teorię względności”), Nature, 319:269, 23 stycznia 1986.

51. E.W. Silvertooth, „Special Relativity” („Szczególna Teoria Względności”), Nature, 322, 14 sierpnia 1986.

52. E.W. Silvertooth, „Experimental Detection of the Ether” („Eksperymentalne oznaczenie eteru”), Speculations in Science and Technology, 10(1), 1986.

53. E.W. Silvertooth, „Motion through the Ether” („Ruch poprzez eter”), Electronics & Wireless World, str. 437–438, maj 1989.

54. E.W. Silvertooth, C.K. Whitney, „A New Michelson-Morley Experiment” („Nowy eksperyment Michelsona-Morleya”), Physics Essays, 5(1):82–88, 1992.

55. Thomson ISI Web of science; http://www.isinet.com/products/citation/wos/.

56. Siegmar Schleif, Tom Roberts, „What is the experimental basis of SR?” („Jakie są eksperymentalne podstawy STW?”); www.math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/experiments.html.

57. Bryan G. Wallace, „Radar Testing of the Relative Velocity of Light in Space” („Testowanie radarem względnej prędkości światła w przestrzeni kosmicznej”), Spectroscopic Letters, 2:361, 1969.

58. Bryan G. Wallace, „Letter to the Editor” („List do wydawcy”), Physics Today, 34(8), 1981.

59. Bryan G. Wallace, „Letter to the Editor” („List do wydawcy”), Physics Today, 36(1), 1983.

60. Skrót od Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędu Odrzutowego). – Przyp. red.

61. Bryan G. Wallace, „The Unified Quantum Electrodynamic Ether” („Zunifikowany kwantowy elektrodynamiczny eter”), Foundations of Physics, 3(3):381–388, 1973.

62. Bryan G. Wallace, The Farce of Physics (Farsa fizyki), opublikowana w Internecie pod adresem http://users.navi.net/~rsc/physics/wallace/farce.txt, 1994.

63. Ronald R. Hatch, „A Modified Lorentz Ether Theory” („Zmodyfikowana Teoria Eteru Lorentza”), Infinite Energy, 7(39):14–23, wrzesień-październik 2001.

64. Izotropia to cecha ciała polegająca na tym, że jego właściwości fizyczne (np. mechaniczne, elektryczne, optyczne) nie zależą od kierunku, w którym się je bada. – Przyp. tum.

65. H. Müller, S. Herrmann, C. Braxmaier, S. Schiller, A. Peters, „Modern Michelson-Morley Experiment...

66. Dostępne w Internecie pod adresem www.exphy.uni-duesseldorf.de/OPTIS/optis.html.

67. Dostępne w Internecie pod adresem http://www.zarm.uni-bremen.de/2forschung/raumfahrt/optis/goals.htm.

68. Nature, nr 427, str. 482–484, 5 lutego 2004.

69. W.A. Rodrigues jr, J.E. Maiorino, „A unified theory for construction of arbitrary speeds (0 ≤ v ‹ ∞) solutions of the relativistic wave equations” („Zunifikowana teoria konstruowania rozwiązań dla dowolnych prędkości (0 ≤ v ‹ ∞) w relatywistycznych równaniach fal”), Random Oper. and Stoch. Equ., 4:355–400, 1996.

70. W.A. Rodrigues jr, J.Y. Lu, „On the Existence of Undistorted Progressive Waves (UPWs) of Arbitrary Speeds 0 ≤ v ‹ ∞ in Nature” (W sprawie istnienia w naturze nie zniekształconych fal postępowych o przypadkowych prędkościach 0 ≤ v ‹ ∞”), Foundations of Physics, 27:435–508, 1997.

71. J.E. Maiorino, W.A. Rodrigues jr, „What Is Superluminal Wave Motion?” („Co to jest nadświetlny ruch fal?”), UNISAL Science & Technology Magazine, sierpień 1999.

72. E. Capelas de Oliveira, W.A. Rodrigues jr, „Finite energy superluminal solutions of Maxwell equations” („Nadświetlne rozwiązanie o ograniczonej energii równań Maxwella”), Physics Letters A, 291:367–370, 2001.

73. T. Van Flandern, „The speed of gravity – What the experiments say” („Prędkość grawitacji – co mówią eksperymenty”), Physics Letters A, 250:1–11, 1998.

74. T. Van Flandern, J.P. Vigier, „Experimental Repeal of the Speed Limit for Gravitational, Electrodynamic, and Quantum Field Interactions” („Eksperymentalne uchylenie limitu prędkości dla grawitacyjnych, elektrodynamicznych i kwantowych oddziaływań pól”), Foundations of Physics, 32:1031–1068.

75. D.L. Hotson, „Dirac’s Equation and the Sea of Negative Energy” („Równanie Diraca i morze ujemnej energii”), Infinite Energy, 8(43):37, 2001.

76. T. Van Flandern, „The Top 30 Problems with the Big Bang” („Trzydzieści głównych problemów związanych z Wielkim Wybuchem”), Apeiron, 9(2), kwiecień 2002.

77. H. Arp, D. Russell, „A Possible Relationship between Quasars and Clusters of Galaxies” („Możliwe zależności między kwazarami i gromadami galaktyk”), Astrophysical Journal, 549:802–819, 10 marca 2001.

78. H. Arp, Quasars, Redshifts, and Controversies (Kwazary, przesunięcia ku czerwieni i kontrowersje), Cambridge University Press, 1989.

79. H. Arp, „Seeing Red: Redshifts, Cosmology, and Academic Science” („Obserwowanie czerwieni – przesuniecie ku czerwieni i wiedza akademicka”), Apeiron, str. 9–12, 1998.

80. G. Burbidge, „Quasi-Steady State Cosmology”; http://arxiv.org/abs/astroph/?0108051, sierpień 2001.

81. T. Van Flandern, „The Top 30 Problems...

82. G. Burbidge, F. Hoyle, J.V. Narlikar, „A Quasi-Steady State Cosmological Model with Creation of Matter” („Kosmologiczny Model Stanu Quasi-stałego z kreacją metrii”), Astrophysical Journal, 410:437–457, 1993.

83. E. Podkletnov, R. Nieminen, „A Possibility of Gravitational Force Shielding by Bulk YBa2Cu3O7-X Superconductor” („Możliwość osłony przed siłą grawitacji przez bryłę nadprzewodnika YBa2Cu3O7-X”), Physica C, 203(3–4):235–463, 10 grudnia 1992.

84. C. Platt, „Breaking the Law of Gravity” („Przełamanie prawa grawitacji”), Wired, 6(3), marzec 1998, dostępne w Internecie pod adresem www.wired.com/wired/archive/6.03/antigravity.html.

85. R. Matthews, „Antigravity machine weighed down by controversy” („Antygrawitacyjna machina przeciążona kontrowersjami”), New Scientist, 21 września 1996, str. 7.

86. C. Holden, „NASA’s Fling with Anti-Gravity” („Przygoda NASA z antygrawitacją”), Science, 274:183, 11 października 1996.

87. N. Cook, „Boeing challenges the laws of physics” („Boeing rzuca wyzywanie prawom fizyki”), Financial Times, Londyn, 29 lipca 2002.

88. Jak wyżej.

89. Robert L. Park, „What’s New” („Co nowego”), 2 sierpnia 2002; http://www.aps.org/WN/WN02/wn080202.html.

90. D.P. Sheehan, A.R. Putnam, J.H. Wright, „A Solid-State Maxwell Demon” („Półprzewodnikowy demon Maxwella”), Foundations of Physics, 32(10), październik 2002.

91. John Maddox, „Maxwell’s demon: Slamming the door” („Demon Maxwella – zatrzaskiwanie drzwi”), Nature, 417:903, 27 czerwca 2002.

92. J. Horgan, The End of Science (Kres nauki), Little Brown & Company, Wielka Brytania, 1997.

 

Script logo
Do góry