Powstanie globalnego elektronicznego mózgu

Jeśli 5G obiecuje radykalnie zmienić zamieszkiwany przez nas poznawalny świat w taki sposób, musimy zrozumieć coś jeszcze, jeśli mamy pojąć, co się naprawdę szykuje. Kiedy coraz bardziej wyrafinowane technologie coraz silniej odseparowywały ludzi od świata natury, stopniowo rodziła się sieć elektronicznej „inteligencji” o zasięgu globalnym. Na początku znajdowała się pod ścisłym nadzorem człowieka, ale sukcesywnie zyskiwała coraz większą autonomię.

Porównajmy różnice między radiem i Internetem – pierwsze medium jest pod ścisłą ludzką kontrolą i służy określonemu celowi, natomiast drugie ukonstytuowało się jako permanentna, stale dostępna elektroniczna infrastruktura o niezdefiniowanym zakresie i zasięgu. W ciągu minionych dziesięcioleci następowała coraz większa koordynacja obdarzonych inteligencją maszyn, żeby mogły działać bez nadzoru człowieka.

Bieżące starania w kierunku stworzenia elektronicznego ekosystemu 5G są niezbędnym warunkiem do opracowywania i udoskonalania globalnej sieci sztucznej inteligencji, która jest napędzana bardzo szybkim transferem dużych ilości informacji. Ten globalny elektroniczny „mózg”, niewinnie nazwany „Internetem Rzeczy”, już oddziałuje na nasze życie.

Poprzez Internet Rzeczy coraz więcej przedmiotów zostanie podłączonych do Internetu i zyska „inteligencję”, stając się zdolnymi do autonomicznego funkcjonowania. Na inteligentnych autostradach twój samochód będzie sam jechał, kiedy ty, mając na sobie hełm VR i kamizelkę dotykową, będziesz grać w interaktywne gry komputerowe na tylnym siedzeniu. W twoim inteligentnym domu twoja lodówka będzie samodzielnie zamawiać jajka, mleko, ser i inne rzeczy dla ciebie za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia z dostawcą.

Lecz rzeczywistość wygląda tak, że Internet Rzeczy jest sam w sobie prekursorem tak zwanego „Internetu Myśli”, w którym ludzie będą musieli współżyć z ogromną globalną elektroniczną inteligencją. Będzie ona aktywna wszędzie w naszym otoczeniu i będziemy zmuszeni współdziałać z nią w celu wykonania najprostszego zadania.18 W Internecie Myśli nietrudno jest dostrzec zarysy przeładowanego elektroniką totalitarnego państwa sprawującego bezprecedensową kontrolę nad najdrobniejszymi szczegółami ludzkiego życia.

Możliwość takiego obrotu sprawy będą zwiększać tysiące nowych minimasztów telefonicznych i satelitów napromieniowujących każdy cal naszej planety falami milimetrowymi. Bo tym właściwie jest 5G – nie tyle ulepszonym systemem telekomunikacyjnym, co nowym „systemem systemów”… infrastrukturą elektronicznego totalitaryzmu.19

 

Zasłona rozciągnięta nad światłem

Gdy nasz świat coraz bardziej spowija mgła fal radiowych, mikrofal i fal milimetrowych, może się wydawać, że bogowie Świata Podziemi zarzucili na ludzkość stale zaciskającą się pętlę, wiodąc nas w kierunku fałszywych świateł – iluzorycznych świateł istot z piekła rodem i wygłodniałych duchów, przed którymi przestrzegała dawno temu Tybetańska Księga Umarłych.

Przywoływane przez nas elektromagnetyczne energie, które obiecały dać nam nowe moce, teraz okazują się władać nami, ściągając nas w dół do podziemnego królestwa piekielnej rozrywki i zamętu, iluzji i odcięcia od namacalnej rzeczywistości – przyrody i przenikającego ją duchowego ładu, bliźnich, z którymi dzielimy nasz świat, żyjących w ziemi i na niebie oraz chodzących po powierzchni obok nas.

Musimy zapytać, czy Ziemia potrzebuje elektronicznego ekosystemu? Czy napromieniowywanie jej falami milimetrowymi przyniesie jej jakiekolwiek korzyści? Czy jest w ogóle jakakolwiek potrzeba uzasadniająca istnienie 5G? Czy możemy choć trochę wyobrazić sobie, że 5G jest odpowiedzią na jakiekolwiek palące ekologiczne, społeczne i duchowe problemy, z jakimi mierzymy się dzisiaj? Stoimy u progu zagrożenia i rozpaczanie z tego powodu nie jest właściwą reakcją. Co zatem możemy zrobić?

Przede wszystkim możemy protestować! Można włączyć się w kampanie przeciwko 5G, można podpisywać petycje, pisać listy i popierać działania prawne. Najlepszym miejscem na początek jest „Międzynarodowy Apel o Zatrzymanie 5G na Ziemi i w Kosmosie”, który popierają dziesiątki tysięcy ludzi, w tym wielu lekarzy, ekologów i innych naukowców.20

Ale oprócz protestów należy zrobić coś jeszcze – starać się zrozumieć w duchowy sposób głębsze znaczenie globalnego elektronicznego mózgu, którego pojawienie się przyśpieszy 5G. W tym celu trzeba rozwinąć jasne postrzeganie moralnego charakteru elektryczności, aby lepiej rozpoznać rodzaj duchowości, której ona służy.

To umożliwi nam zrzucenie zaklęcia, które elektryczność i elektroniczne technologie rzuciły na nas, i pozwoli nam ułożyć właściwsze stosunki z nimi. Jednym z najbardziej pomocnych spostrzeżeń Rudolfa Steinera na temat elektryczności jest jego obserwacja, że jest nią światło w upadłym zdegradowanym stanie – światło, które upadło poniżej swojej natury do subnaturalnego stanu. To właśnie dlatego musimy aktywnie chronić się przed stale rosnącym uzależnieniem od niego, bowiem grozi to ściągnięciem nas w dół.21

To wskazuje na trzecią rzecz, jaką możemy zrobić, która stanowi fundament wszystkiego innego. Chodzi o odbudowanie naszego związku ze światłem, które w swojej bezinteresownej dobroczynności i czystości wita nas każdego ranka i które w odróżnieniu od fałszywych i iluzorycznych elektronicznych świateł prowadzących nas do Świata Podziemi pokazuje nam całkiem inny kierunek, ku naszej istocie człowieczeństwa.

Poprzez pogłębiony medytacyjny stosunek do tego światła, praktykowany godzinami w ciągu dnia, możemy pielęgnować relację z wewnętrznym światłem, które jest źródłem wszystkiego, co twórcze i dobre na świecie. To wewnętrzne światło, które chrześcijańska tradycja określa jako Kosmiczny Logos.

Gdy zasłona elektrosmogu jest rozpościerana wokół naszego świata, stajemy w obliczu świętego zadania, w ramach którego, choćby nie wiem co, musimy bronić wszystkiego, co daje nam to światło, albowiem to w nim leży boska Zbawienna Moc.

 

Przełożył Michał Fiejtek

 

O autorze:

Dr Jeremy Naydler jest filozofem specjalizującym się w życiu religijnym starożytnych kultur. Jest członkiem Temenos Academy oraz autorem książek Temple of the Cosmos (Świątynia kosmosu), Shamanic Wisdom in the Pyramid Texts (Wiedza szamanów w tekstach piramid), The Future of the Ancient World (Przyszłość starożytnego świata) i Goethe on Science (Goethe o nauce). Jego ostatnia książka In the Shadow of the Machine: The Prehistory of the Computer and the Evolution of Consciousness (W cieniu maszyny – prehistoria komputera i ewolucja świadomości) jest przenikliwą analizą dziejów technologii i przyszłości ludzkości. Naydler mieszka w Oksfordzie w Anglii.

 

Przypisy:

 1. Jednym z najlepszych źródeł tego rodzaju informacji jest strona internetowa organizacji Global Union Against Radiation Deployment from Space (w skrócie GUARDS) zamieszczona pod adresem www.stopglobalwifi.org oraz Cellular Phone Task Force pod adresem www.cellphonetaskforce.org. Obie organizacje są owocem niestrudzonych poszukiwań i publicznych działań Arthura Firstenberga, któremu niniejszy artykuł wiele zawdzięcza.

 2. Zasada brzmi – im wyższa częstotliwość, z którą oscyluje fala, tym krótsza jej długość.

 3. Arno Thielens et al., „Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz” („Wystawienie owadów na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej między 2 a 120 GHz”), Nature, 8:3924 (2018): „Owady wykazują maksymalną ilość pochłoniętych fal radiowych przy długościach porównywalnych do wielkości ich ciał... Badane owady, mniejsze niż 1 centymetr, absorbują najwięcej częstotliwości (powyżej 6 GHz), które są obecnie nieczęsto używane w telekomunikacji, ale które planuje się wykorzystywać w bezprzewodowych systemach łączności następnej generacji”.

 4. Cindy Russell, „A 5G Wireless Future” („Bezprzewodowa przyszłość 5G”), The Bulletin, styczeń-luty 2017, ss. 20–23. Autorka omawia badania i wymienia dużą liczbę niepożądanych skutków zdrowotnych powodowanych przez promieniowanie elektromagnetyczne fal milimetrowych, w tym arytmię, oporność na antybiotyki, zaćmę, osłabienie układu odpornościowego itp.

 5. Arno Thielens et al., „Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz” („Wystawienie owadów na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej między 2 a 120 GHz”), Nature, 8:3924 (2018), rycina 4.

 6. Kurt Oughstun, wywiad w „Brillouin Precursors” („Prekursory Brillouina”), Microwave News, 22, 2 (2002), s. 10. Według Oughstuna, profesora elektrotechniki i matematyki z Uniwersytetu Vermontu, „pojedynczy prekursor Brillouina może otworzyć małe kanały przez błonę komórkową, ponieważ w trakcie przenikania przez błonę może powodować znaczącą zmianę w jej potencjale elektrostatycznym”. Zobacz też artykuł Arthura Firstenberga „5G – From Blankets to Bullets” („5G – Od strumieni do pocisków”), 17 stycznia 2018, zamieszczony pod adresem www.cellphonetaskforce.org.

 7. Raport Advisory Group on Non-Ionising Radiation, Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields (Grupa Doradcza ds. Promieniowania Niejonizującego i Skutków Zdrowotnych Pól Elektromagnetycznych o Częstotliwościach Radiowych), 2012.

 8. Sarah J. Starkey, „Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-Ionising Radiation” („Błędna oficjalna ocena ochrony przed częstotliwościami radiowymi autorstwa Grupy Doradczej do spraw Promieniowania Niejonizującego”), Review of Environmental Health, 31:4, 2016, ss. 493–503.

 9. The Department for Culture, Media and Sport (Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu) oraz H.M. Treasury (Ministerstwo Skarbu), Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK (Technologie mobilne następnej generacji – Strategia 5G dla Wielkiej Brytanii), marzec 2017. Ten dokument przedstawia strategię rządu dotyczącą wprowadzenia 5G, nie wspominając o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia.

10. Jednym z najlepszych źródeł tej góry informacji jest The BioInitiative Report (2012), który przystępnie porządkuje je w przejrzyste sekcje i jest regularnie aktualizowany. Można go przeczytać w sieci pod adresem www.bioinitiative.org. Według raportu w latach 2007–2012 blisko 1800 nowych badań dowodziło niepożądanych skutków dla zdrowia, tj. przeciętnie 350 rocznie.

11. National Infrastructure Report, Connected Future (Raport o Infrastrukturze Narodowej, Połączona Przyszłość), grudzień 2016, s. 11. Autorzy twierdzą, że tylko w taki sposób Wielka Brytania może „w pełni wykorzystać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość”. Raport jest dostępny pod adresem www.nic.org.

12. Ovum, „5G Economics of Entertainment Report” („Raport o ekonomii rozrywki 5G”), październik 2018. Sporządzenie raportu zleciła firma Intel. Jego streszczenie jest dostępne pod adresem www.newsroom.intel.com.

13. Mark Hertsgaard, Mark Dowie, „The inconvenient truth about cancer and mobile phones” („Niewygodna prawda o nowotworach i telefonach komórkowych”), The Guardian, 14 lipca 2018. Rażąco stronnicze finansowanie po raz pierwszy ujawnił w roku 2006 Louis Slesin w artykule „«Radiation Research» and the Cult of Negative Results” („«Badania nad promieniowaniem» i kult negatywnych wyników”), Microwave News, lipiec 2006, ss. 1–5. Dobre streszczenie tego zagadnienia znajduje się w „Bias and Confounding in EMF Science” („Stronniczość i matactwo w nauce o EMF”) na stronie serwisu Powerwatch www.powerwatch.org.uk.

14. Studium intertelefoniczne zostało miażdżąco skrytykowane w L. Lloyd Morgan et al., „Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern” („Telefony komórkowe i nowotwory mózgu – 15 powodów do obaw”), 2009, dostępne pod adresem www.electromagnetichealth.org.

15. Ofcom, Enabling 5G in the UK (Instalacja 5G w Wielkiej Brytanii), marzec 2018, ss. 3–4.

16. Jacqui Goddard, „Facebook exploits human weakness, admits former boss Sean Parker” („Facebook wykorzystuje ludzką słabość, przyznaje były szef Sean Parker”), The Times, 10 listopada 2017.

17. Ovum, „5G Economics of Entertainment Report” („Raport o ekonomii rozrywki 5G”). Patrz przypis 14 powyżej.

18. Maynard Williams, „Welcome to the Internet of Thinking” („Witamy w Internecie Myśli”), The Telegraph, 8 maja 2018.

19. Biała Księga Nokii, 5G – a System of Systems (5G – system systemów), www.Nokia.com.

20. Z apelem zapoznać się można pod adresem www.5gspaceappeal.org.

21. Rudolf Steiner, Anthroposophical Leading Thoughts (Wiodące myśli antropozoficzne), Forest Row, Rudolf Steiner Press, 2007, s. 218.

 

Od redakcji:

Niniejszy artykuł po raz pierwszy ukazał się w 90 numerze magazynu New View (zima 2018–2019) pod tytułem „5G: The Final Assault” („5G – Ostateczny atak”).

 

Script logo
Do góry